Profesní kvalifikace

PRACOVNÍK PRO ÚPRAVU A PŘEPRAVU LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ
69-012-H

Seznam školení a zkoušek

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (69-012-H)

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba během zkoušky zaručuje dodržování zásad hygieny a pietní ochrany osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Pokud nebude uchazeč oblečen do vhodného pracovního oděvu a obuvi a nebude mít ochranné pomůcky a vhodné nástroje, zkouška se nesmí zahájit. Práci nesmí dále vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou. Pokud dojde k poranění během manipulace s lidskými pozůstatky, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší.

Autorizovaná osoba zajistí v blízkosti práce možnost očisty alespoň studenou vodou a desinfekčními ubrousky a v místě stálého pracoviště i teplou vodu včetně desinfekčních prostředků.

Autorizovaná osoba zajistí příslušné pracovní nářadí a pomůcky, kosmetické nástroje a přípravky, rakev, transportní vak a sadu dezinfekčních prostředků. Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zkouší, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Provedení převozu lidských pozůstatků a ostatků
- Obstarání úkonů při smutečních obřadech
- Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení
- Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými
- Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
- Úklid, čištění a dezinfekce prostorů aut, transportních rakví, márnic a chladících zařízení

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Kritéria hodnocení/ způsob ověření

Provedení převozu lidských pozůstatků a ostatků

- Definovat pietní a ekologické zacházení s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky včetně rozlišení těchto pojmů | Ústní ověření

- Vyjmenovat doklady potřebné k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k převozu a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | Ústní ověření

- Uvést, kdo a za jakých podmínek nařizuje a hradí převoz lidských pozůstatků k soudní, vědecké nebo zdravotní pitvě | Ústní ověření

- Určit podmínky, za kterých smí být proveden převoz v transportním vaku | Ústní ověření

- Předvést přípravu, označení a vybavení transportní a konečné rakve včetně sepsání záznamu příjmu objednávky k převozu z místa úmrtí podle zadání | Praktické předvedení

- Vyhotovit záznam do jízdního výkazu s uvedením času převozu, trasy převozu (počátek a konec), počet ujetých kilometrů, případně jiné údaje (oblékání, čekání a jiné) o skutečnostech, které významně ovlivňují provedení služby | Praktické předvedení

- Předvést přípravu lidských pozůstatků k uložení do transportní rakve včetně jejich označení jménem tak, aby byla možnost kdykoliv ověřit totožnost (např. zajistit páskou z PVC na kotník nebo zápěstí) | Praktické předvedení

- Předvést manipulaci s lidskými pozůstatky při ukládání na nosítka, do transportního vaku a do transportní rakve (řidič a závozník) | Praktické předvedení

- Předvést ukládání rakve s lidskými pozůstatky a vaku s lidskými pozůstatky do pohřebního vozu (řidič a závozník) | Praktické předvedení

- Popsat zákonem stanovené vybavení pohřebního vozu nebo pohřební přestavby vozu | Ústní ověření

- Uvést zásady a lhůty pro převoz lidských pozůstatků po pracovní době (v pohotovostním režimu) | Ústní ověření

- Vysvětlit hlavní kritické body (hygienické, bezpečnostní i pietní) při manipulaci s lidskými pozůstatky nalezenými mimo zdravotnické zařízení, v obydlích, na veřejných prostranstvích, při dopravní nehodě nebo ve volné přírodě | Ústní ověření

- Popsat postup přípravy převozu lidských pozůstatků za hranice ČR a vybavení transportní rakve podle Berlínské a Štrasburské mezinárodní smlouvy | Ústní ověření

- Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků | Ústní ověření

Obstarání úkonů při smutečních obřadech

- Vybrat vhodný společenský oděv a obuv, zvážit použití pokrývky hlavy | Praktické předvedení

- Popsat nezbytné úkony a činnosti při přípravě a v průběhu smutečního rozloučení v kostele nebo v obřadní síni, při pohřbu do země nebo hrobky | Ústní ověření

- Určit podmínky pro vystavení těla zemřelého v otevřené rakvi a popsat činnosti při přípravě a v průběhu takové výstavy | Ústní ověření

- Určit, jak umístit v obřadní síni rakev na katafalk, kam rozmístit donesené květinové dary (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce) a kam ukládat dary nejbližších pozůstalých | Praktické předvedení

- Stanovit, kdy zpravidla končí smuteční obřad v občanské obřadní síni, v kostele nebo na veřejném pohřebišti | Ústní ověření

- Po ukončení obřadu včetně spuštění rakve provést zpětný zásyp hrobu, demontáž použitého bednění, uložení květinových darů na rov hrobu a následný úklid, případně umytí vlastního nebo i sousedních hrobů | Praktické předvedení

- Popsat postup při pohřbení zpopelněním (převzetí urny se zpopelněnými ostatky z krematoria a předání objednavateli) | Ústní ověření

- Předvést smísení zpopelněných lidských ostatků se zemí do anonymního společného hrobu včetně zápisu s podpisem odpovědné a provádějící osoby | Praktické předvedení

Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení

- Vyjmenovat zákonem stanovené podmínky pro prostory pro přechodné ukládání lidských pozůstatků | Ústní ověření

- Popsat obvyklá vybavení prostor pro ukládání lidských pozůstatků | Ústní ověření

- Vyjmenovat údaje vedené v evidenci o lidských pozůstatcích přijatých k přechodnému uložení | Ústní ověření

Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými

- Popsat způsoby úpravy lidských pozůstatků před jejich uložením do konečné rakve | Ústní ověření

- Vyjmenovat možnosti ošetření lidských pozůstatků zpomalujících posmrtné změny a rozlišit pojmy konzervace a balzamace lidských pozůstatků | Ústní ověření

- Omýt, uzavřít tělní otvory, oholit, učesat a kosmeticky upravit lidské pozůstatky určené pro výstav v otevřené rakvi | Praktické předvedení

- Předvést postup svlékání a oblékání upravených lidských pozůstatků do rubáše nebo do šatů podle zadání | Praktické předvedení

- Určit podmínky, za kterých je možné, vyžádá-li si zákazník službu, uložení zesnulého do konečné rakve již v místě úmrtí (zpravidla v bytě, účast pozůstalých při oblékání a ukládání lidských pozůstatků do rakve) | Ústní ověření

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

- Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým | Ústní ověření

- Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak zmírnit chorobný strach z těla zemřelého a z jeho pohřbení zaživa) | Ústní ověření

- Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) | Ústní ověření

- Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým | Ústní ověření

Úklid, čištění a dezinfekce prostorů aut, transportních rakví, márnic a chladících zařízení

- Vyjmenovat přípravky použitelné pro dezinfekci pohřebního vozu, transportních rakví, márnic a chladicích zařízení | Ústní ověření

- Provést desinfekci vybraného objektu, použít osobní ochranné prostředky a zajistit ochranu životního prostředí | Praktické předvedení

- Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti a hygieny práce | Praktické předvedení

- Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Uvést, kdy a za jakých podmínek lze chladicí zařízení čistit | Ústní ověření

- Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy | Ústní ověření

- Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebnictví nebezpečným (infekčnost) a jak může provozovatel nakládat s infekčními odpady pohřební služby podle zákona o odpadech | Ústní ověření

- Upozornit, že lidské pozůstatky a ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat | Ústní ověření

- Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí | Ústní ověření

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek

Vyjádření MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf. Zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka.

Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob – usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit.

V případě dotazů kontaktujte svůj autorizující orgán, u kterého máte udělené autorizace pro příslušné profesní kvalifikace.

jsou stanoveny průběžně dle zájmu uchazečů, po telefonické dohodě
Mobil: +420 777 312 960, email: info@excelentt.cz

Místo konání:
Svatava bez čísla popisného, parc. č. 129/6, v místnosti pro úpravu těla zemřelého, a pro uložení lidských pozůstatků - zkouška je veřejná
dne 7.7.2019 od 9.00 hod.


Cena zkoušky:
20 000 Kč/osoba


U zkoušky je vždy přítomen minimálně jeden asistent. Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 2
V případě zájmu nižšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně.

Proškolení na úpravu lidských pozůstatků je možnost objednat si termín na školení za cenu 10.000,- Kč/osoba

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Přihláška

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: info@pohrebnictvi.cz

Podmínky

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná na hřbitově v Kynšperku nad Ohří. Celková doba trvání zkoušky je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Seznam kvalifikovaných pracovníků pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

1. Pavel Stanko, Český Krumlov
2. Stanislav Koktavý, Sokolov
3. Valérie Bíbová, Sokolov
4. Roman Neudert, Nejdek

NSK - Kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pořadatel

Hana Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: +420 777 263 232, email: hana_bibova@volny.cz
Číslo účtu: 124946391/0100
IBANCZ6801000000000124946391

Číslo jednací a datum vydání autorizace: 29304/2017-94, 11.7.2017, na dobu 5 let ode dne 5.2.2018

Valérie Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: +420 777 312 960, email: pohrebnik@excelentt.cz
Číslo účtu: 35-8613940237/0100
IBANCZ5101000000358613940237

Číslo jednací a datum vydání autorizace: 29303/2017-94, 11.7.2017, na dobu 5 let ode dne 1.12.2017

Seznam školení a zkoušek